Konkurs aktywności dla szkół

Nagradzamy szkoły aktywnie korzystające z Eduelo!
 


KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONYOd 25 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku trwa konkurs,
w którym szkoły rozwiązujące quizy z różnych przedmiotów w Eduelo
będą mogły wygrać darmowy dostęp do Konta Premium dla całej szkoły i wszystkich uczniów!

Obliczając punkty dla Twojej szkoły, bierzemy pod uwagę rozwiązania
50 najaktywniejszych uczniów w każdym z przedmiotów z osobna, a następnie je sumujemy.
Suma punktów decyduje o pozycji szkoły w rankingu.
Warto więc rozwiązywać jak najwięcej quizów z każdego przedmiotu w Eduelo,
aby zyskać jak najwięcej punktów dla szkoły.

Nagrody

Dostęp do Konta Premium
dla całej szkoły
na 12 miesięcy
Dostęp do Konta Premium
dla całej szkoły
​na 6 miesięcy
Dostęp do Konta Premium
dla całej szkoły
​na 2 miesiące


 

Wyniki Konkursu

Dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Informacja o przyznanym dostępie do Konta Premium
zostanie wysłana do przedstawicieli szkół.

Miejsce I

12-miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH
26514 p.


Miejsce II i III

6-miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WOLSZTYNIE
23295 p.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU
22760 p.
 

Miejsce IV-X

2-miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OTYNIU
17848 p.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
I SPORTOWYMI NR 5 IM. JANA PAWŁA II W PIONKACH
13786 p.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE
13518 p.
 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GRODKOWIE
13392 p.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
13335 p.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W PODEGRODZIU
13238 p.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA LICHNOWY
13120 p.
Regulamin konkursu

I. Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs aktywności” (dalej: „Konkurs”) jest: Eduelo S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 3. Organizator prowadzi Konkurs na stronie internetowej znajdującej się w domenie internetowej: www.eduelo.pl

 4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest na stronie www.eduelo.pl podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu dni od daty jego zakończenia.

II. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 12.00 dnia 25 listopada 2021 roku do godziny 20.00 dnia 14 stycznia 2021 r.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być szkoły podstawowe zarejestrowane w serwisie Eduelo.pl, które mają aktywowane Konto Podstawowe, korzystają z Konta Premium w okresie testowym lub mają wykupiony dostęp do Konta Premium.

 3. W konkursie zostaną nagrodzone 10 szkół, których uczniowie otrzymają łącznie najwięcej punktów konkursowych (zgodnie z punktami III.2. - III.5. Regulaminu).

 4. Osobami nagrodzonymi w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 5. Udział w konkursie nie wymaga specjalnego zgłoszenia. Wystarczy w okresie trwania konkursu wspólnie z uczniami korzystać z Eduelo.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: kontakt@eduelo.pl.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczniowie szkół biorących udział w Konkursie odpowiadają na pytania quizowe dostępne w serwisie Eduelo.pl 

 2. Za każde pytanie quizowe, na które uczniowie udzielili odpowiedzi, szkoła otrzymuje 1 punkt. Brane są pod uwagę pytania rozwiązywane w następujących formach nauki dostępnych w Eduelo: standardowych quizach, testach generowanych przez nauczyciela, pojedynkach pomiędzy użytkownikami.

 3. Do ostatecznej punktacji szkoły wliczane są punkty uzyskane przez 50 najaktywniejszych uczniów w każdym z przedmiotów dostępnych w serwisie Eduelo.pl z osobna. Przy czym znalezienie się w gronie 50 najaktywniejszych uczniów w jednym z przedmiotów nie wyklucza znalezienia się w gronie 50 najaktywniejszych ucznów w innych przedmiotach.

 4. Suma punktów ze wszystkich przedmiotów decyduje o pozycji Uczestnika w rankingu szkół. Wyniki widoczne na stronie są aktualizowane raz dziennie - o godzinie 4.00 zaczynając od 26 listopada 2021 r.

 5. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w konkursie, o kolejności w rankingu decyduje liczba punktów uzyskana przez wszystkich uczniów danej szkoły w czasie trwania Konkursu.

 6. Bieżąca informacja o aktywności top10 szkół biorących udział w Konkursie oraz o aktywności szkoły Uczestnika widoczna jest po zalogowaniu do Eduelo.pl w panelu każdego użytkownika przypisanego do konta szkoły będącej Uczestnikiem Konkursu (każdego nauczyciela, ucznia i rodzica). 

 7. Nagrody w Konkursie to:
  I miejsce: 12-miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły (wszystkie konta uczniów, nauczycieli oraz rodziców)
  II i III miejsce - 6 miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły (wszystkie konta uczniów, nauczycieli oraz rodziców)
  IV-X miejsce - 2 miesięczny dostęp do Konta Premium dla szkoły (wszystkie konta uczniów, nauczycieli oraz rodziców)

 8. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w następujący sposób:

  1. poprzez publikację w portalu Eduelo listy Uczestników nagrodzonych Konkursie. Publikacji podlegać będą wyłącznie nazwy szkół oraz liczba uzyskanych przez szkołę punktów.

  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres administratora szkoły

 9. Nagroda, a więc dostęp do Konta Premium, zostanie przekazana szkole poprzez uruchomienie dostępu do Konta Premium nie później niż 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 10. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.

 12. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 13. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane mailem na adres: kontakt@eduelo.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu dni.

 4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres mailowy, z którego Organizator otrzymał reklamację.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą w celu w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji, w tym w związku z przyznaniem nagród, archiwizacją, rozpatrzeniem reklamacji w przypadku jej złożenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane teleadresowe mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom (kurierom) w celu dostarczenia nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na wykonanie czynności konkursowych przez Uczestnika.

 4. Zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@eduelo.pl.

 5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.