Regulamin korzystania z Eduelo

obowiązujący od 6 marca 2024 r.


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Eduelo.pl, którego właścicielem i operatorem jest Eduelo S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767, adres poczty elektronicznej: kontakt@eduelo.pl.

 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem eduelo.pl w formie umożliwiającej jego pobranie i trwałe zapisanie.

 3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Eduelo

 2. Eduelo S.C. – Eduelo Marta Żukowska-Gryzło Maciej Pokora Marcin Żukowski Spółka cywilna

 3. Eduelo – serwis udostępniany przez Eduelo S.C pod adresem www.eduelo.pl

 4. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu licencji do konta indywidualnego Dziecka lub licencji wielostanowiskowej do konta Szkoły

 5. Szkoła – placówka oświatowa zarejestrowana w serwisie Eduelo przez Administratora Szkoły

 6. Dziecko – użytkownik serwisu, którego konto zostało założone w procesie rejestracji przez Rodzica

 7. Uczeń – użytkownik serwisu, którego konto zostało założone przez Nauczyciela lub Administratora Szkoły jako część konta Szkoły

 8. Użytkownik – Rodzic, Nauczyciel, Administrator Szkoły, Dziecko lub Uczeń

 9. Użytkownik indywidualny – Dziecko

 10. Rodzic – osoba pełnoletnia, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka, na rzecz którego założyła konto Dziecka w serwisie Eduelo

 11. Administrator Szkoły – osoba uprawniona przez Szkołę do założenia konta Szkoły w serwisie Eduelo, do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, do administrowania kontem Szkoły oraz przydzielania praw do administrowania kontem Szkoły innym pracownikom Szkoły (Nauczycielom)

 12. Nauczyciel – pracownik Szkoły zarejestrowany w Serwisie Eduelo i uprawniony przez Administratora Szkoły poprzez przekazanie mu Kodu Szkoły do zakładania kont klasowych i administrowania nimi

 13. Kod szkoły – indywidualny numer identyfikacyjny Szkoły nadawany przez serwis Eduelo w procesie rejestracji Szkoły w serwisie Eduelo wykonywanej przez Administratora Szkoły

 14. Konto Podstawowe - bezpłatne konto Użytkownika

 15. Konto Premium - płatne konto Użytkownika

 16. Kurs do egzaminu ósmoklasisty - kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z wybranego przez Użytkownika przedmiotu nauczania, oferowany odpłatnie, odrębnie od Konta Premium

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Eduelo niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z urządzanie wyposażonego w aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.

 2. Eduelo S.C. dołoży starań, aby korzystanie z serwisu Eduelo było możliwe dla Użytkowników korzystających z wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Eduelo S.C. rekomenduje, aby przed dokonaniem zakupu dostępu do Eduelo Użytkownik sprawdził prawidłowość jej działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji usługi.

 

§ 4 Zakres usług

 1. Serwis Eduelo oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z funkcjonalności i materiałów wymienionych poniżej w ramach bezpłatnego Konta Podstawowego lub płatnego Konta Premium.

 2. Korzystanie z funkcjonalności i materiałów Eduelo wymaga logowania.

 3. W celu logowania Użytkownik wpisuje zdefiniowany w procesie rejestracji login oraz hasło.

 4. Dostęp do materiałów i funkcjonalności jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w procesie rejestracji lub w procesie zakupu abonamentu

 5. Serwis Eduelo oferuje Nauczycielom w szczególności możliwość:

 • tworzenia klas w serwisie Eduelo, tworzenia kont Uczniów w klasach, generowania dla nich loginów i haseł dostępowych oraz zarządzania klasami w serwisie Eduelo,

 • generowania testów wiedzy i udostępniania ich Uczniom,

 • monitorowania wyników i postępów Uczniów w realizowaniu materiałów udostępnionych w Eduelo, w tym wyników w testach przygotowanych przez Nauczyciela i miejsca w rankingach,

 • korzystania z innych usług świadczonych w ramach serwisu Eduelo wspomagających proces dydaktyczny,

 • otrzymywania informacji o nowościach w serwisie Eduelo,

 • zarządzania ustawieniami Szkoły w serwisie Eduelo (dotyczy Użytkownika, który jest Administratorem Szkoły oraz Nauczycieli, którym Administrator szkoły nada uprawnienia do administrowania ustawieniami szkoły),

 • zarządzania ustawieniami swojego konta w Eduelo.

 1. Serwis Eduelo oferuje Uczniom w szczególności możliwość:

 • korzystania z materiałów edukacyjnych udostępnionych w Eduelo,

 • rozwiązywania quizów udostępnionych w Eduelo i śledzenie własnych wyników i postępów, w szczególności na podstawie rankingów,

 • rozgrywania pojedynków na quizy ze znajomymi posiadającymi dostęp do Eduelo, w tym w szczególności z innymi Uczniami klasy,

 • otrzymywania informacji o nowościach w serwisie Eduelo,

 • zarządzania ustawieniami swojego konta w Eduelo.

 1. Serwis Eduelo oferuje Dzieciom w szczególności możliwość:

 • korzystania z materiałów edukacyjnych udostępnionych w Eduelo,

 • rozwiązywania quizów udostępnionych w Eduelo i śledzenie własnych wyników i postępów, w szczególności na podstawie rankingów

 • rozgrywania pojedynków na quizy ze znajomymi posiadającymi dostęp do Eduelo, w tym w szczególności z innymi Uczniami klasy,

 • otrzymywania informacji o nowościach w serwisie Eduelo,

 • zarządzania ustawieniami swojego konta w Eduelo.

 1. Serwis Eduelo oferuje Rodzicom w szczególności możliwość:

 • monitorowania wyników i postępów Dzieci w realizowaniu materiałów udostępnionych w Eduelo oraz wyników i postępów swoich dzieci zarejestrowanych przez Szkołę w ramach kont Ucznia, w szczególności na podstawie rankingów,

 • komunikacji z Dziećmi poprzez komunikaty wysyłane w serwisie Eduelo,

 • zarządzania ustawieniami własnego konta Rodzica i założonych przez siebie kont Dzieci.

 1. Serwis Eduelo jest na bieżąco rozwijany i doskonalony. W związku z tym Eduelo S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w serwisie, w tym wprowadzania w życie aktualizacji, modyfikowania materiałów dydaktycznych i funkcjonalności.
   

§ 5 Proces rejestracji w Eduelo

 1. Proces rejestracji bezpłatnego Konta Podstawowego w serwisie Eduelo rozróżnia rejestrację Szkoły, Nauczyciela i Rodzica.

 2. Osoba dokonująca rejestracji bezpłatnego Konta Podstawowego Szkoły (Administrator Szkoły) potwierdza w procesie rejestracji upoważnienie ze strony Szkoły do reprezentowania Szkoły w procesie rejestracji i administrowania kontem Szkoły w Eduelo.

 3. Aby dokonać rejestracji Konta Podstawowego Szkoły w serwisie Eduelo konieczne jest podanie przez Administratora Szkoły numeru RSPO Szkoły oraz danych kontaktowych Administratora Szkoły.

 4. Administrator Szkoły otrzymuje Kod Szkoły i jest uprawniony do przekazania go pracownikom Szkoły (Nauczycielom).

 5. Nauczyciele rejestrują się w serwisie Eduelo, podając swoje dane kontaktowe.

 6. Korzystanie z funkcjonalności konta Nauczyciela możliwe jest wyłącznie po podaniu Kodu Szkoły otrzymanego od Administratora Szkoły.

 7. Po podaniu Kodu Szkoły Nauczyciele przypisują się do konta Szkoły i mają możliwość zakładania klas.

 8. Przekazywanie Kodu Szkoły osobom niebędącym pracownikami Szkoły i wykorzystywanie Kodu Szkoły przez osoby niebędące pracownikami Szkoły jest niezgodne z niniejszym Regulaminem i może skutkować skasowaniem konta Szkoły ze skutkiem natychmiastowym.

 9. Nauczyciele i Administrator Szkoły mają możliwość zakładania w Eduelo klas, tworzenia list Uczniów klas oraz tworzenia kont Uczniów i generowania loginów Uczniów i haseł dostępowych Uczniów do serwisu Eduelo.

 10. Rodzice/Opiekunowie rejestrują Konto Podstawowe w serwisie Eduelo podając swoje dane kontaktowe.

 11. Rodzice/Opiekunowie mają możliwość rejestrowania w Eduelo indywidualnych kont Dzieci lub przypisania się do konta Ucznia stworzonego dla dziecka/dzieci przez Nauczyciela w ramach konta Szkoły.

 12. Założenie Konta Podstawowego Szkoły, Nauczyciela i Rodzica uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu. Korzystnie z niektórych funkcjonalności może być uzależnione od spełniania dodatkowych kryteriów i wymogów przez Użytkownika, w szczególności określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 13. Korzystanie z funkcjonalności Konta Premium lub z Kursu do egzaminu ósmoklasisty wymaga złożenia zamówienia na dostęp odpowiednio do Konta Premium lub do Kursu do egzaminu ósmoklasisty z wybranego przez Użytkownika przedmiotu.

 14. Zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Podstawowego oraz Konta Premium jest dostępny na stronie www.eduelo.pl/kup/1, a zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Kursu do egzaminu ósmoklasisty jest dostępny na stronie https://www.eduelo.pl/egzamin-osmoklasisty.

§ 6 Proces zakupu Konta Premium Eduelo

 1. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy na korzystanie z Konta Premium lub Kursu do egzaminu ósmoklasisty w serwisie Eduelo jest dokonanie procedury rejestracji zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zamawiający składa zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Konta Premium lub z Kursu do egzaminu ósmoklasisty w serwisie Eduelo drogą elektroniczną – w serwisie Eduelo, wypełniając stosowny formularz zamówienia.

 3. W przypadku Kursu do egzaminu ósmoklasisty udostępniane są wyłącznie licencje do konta indywidualnego dla Dziecka. Nie jest możliwy zakup licencji dla Szkoły.

 4. Zamawiający będący Rodzicem składa zamówienie na licencję do konta indywidualnego dla Dziecka

 5. Zamawiający będący przedstawicielem Szkoły składa zamówienie na licencję dla Szkoły. W ramach licencji dla Szkoły Szkoła jest uprawniona do założenia kont dla wszystkich Uczniów Szkoły (jednak dla nie większej ich liczby niż wynika z liczby Uczniów Szkoły wg aktualnych na moment zakupu licencji danych dostępnych na stronie https://danepubliczne.gov.pl.

 6. Zamawiający jest w trakcie procesu zakupu informowany o dostępnych okresach licencji oraz ich cenie. Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

 7. W przypadku posiadania ważnego kodu rabatowego Zamawiający ma możliwość skorzystania z rabatu przy zakupie.

 8. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem współpracującej z Eduelo S.C. firmy eCard z siedzibą przy ul. Arakońskiej 11 w Gdańsku i jest możliwa w formach udostępnianych przez serwis eCard.

 9. Warunki dokonywania płatności realizowanych za pośrednictwem eCard określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 10. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Eduelo potwierdzenia płatności z eCard.

 11. Licencja zostaje przyznana od dnia zawarcia umowy na okres wybrany przez Zamawiającego w procesie zakupowym.

 12. Zamawiający otrzymuje mailem potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy zawiera m.in.:

  1. Dane konta indywidualnego Dziecka lub konta Szkoły, którego dotyczy,

  2. Datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy,

  3. Cenę.

 13. Na wniosek Zamawiającego może mu zostać wystawiona faktura VAT na zakup licencji (nie dotyczy to przypadków zakupu licencji dla Szkoły, kiedy to faktura jest wystawiana automatycznie).

 14. Faktura będzie doręczona drogą elektroniczną na adres ujawniony przez Zamawiającego na jego Koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.

§ 7 Warunki licencji

 1. Wszystkie udostępnione w serwisie Eduelo funkcjonalności i materiały, jak również układ strony serwisu Eduelo i kody źródłowe serwisu Eduelo są przedmiotem praw autorskich Eduelo S.C. Powinny być wykorzystywane w określonym poniżej zakresie licencji, która jest niewyłączna i ograniczona w czasie okresem trwania umowy, zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkowników, w tym do użytku Szkoły w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej. W szczególności materiały nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie poza serwisem Eduelo w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Eduelo S.C.

 2. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z serwisu Eduelo (licencji).

 3. [Zakres licencji – konto indywidualne] Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Eduelo jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek, na jednym urządzeniu w danym czasie.

 4. [Zakres licencji – konto Szkoły] Nauczyciele i Administrator Szkoły przypisani do konta Szkoły, dla której została wykupiona licencja, są uprawnieni do korzystania z Eduelo w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania Eduelo podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
  Uczniowie przypisani do konta Szkoły, dla której została wykupiona licencja, są uprawnieni do korzystania z Eduelo jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek, na jednym urządzeniu w danym czasie.

 5. Udzielona licencja nie obejmuje prawa do:

  1. udostępniania serwisu Eduelo osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Eduelo za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika,

  2. utrwalania i powielania lub innego zwielokrotniania serwisu Eduelo, w tym na nośnikach,

  3. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem serwisu Eduelo,

  4. zwielokrotniania, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania wszelkich innych modyfikacji w kodzie serwisu Eduelo,

  5. drukowania jakichkolwiek materiałów składających się na serwis Eduelo (w tym tych tworzących warstwę wizualną serwisu Eduelo) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny,

  6. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych materiałów składających się na serwis Eduelo (w tym tych tworzących warstwę wizualną serwisu Eduelo).

 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia warunków licencji Eduelo S.C. może czasowo zablokować dostęp do serwisu Eduelo – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji, Eduelo S.C ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym oraz, według własnego wyboru, podjąć kroki prawne przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Eduelo S.C. wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.

 

§ 8 Rozwiązanie umowy na korzystanie z  serwisu Eduelo

 1. Umowa na korzystanie z serwisu Eduelo ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do serwisu (upływ czasu trwania licencji).

 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę na korzystanie z serwisu Eduelo bez wypowiedzenia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Eduelo S.C. na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie Eduelo S.C do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni, co najmniej siedmiodniowy termin. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy na korzystanie z serwisu Eduelo. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.

 3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.
   

§ 9 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z serwisu Eduelo, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy zgodnie z § 5 ust. 11 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Eduelo S.C drogą elektroniczną na adres: kontakt@eduelo.pl.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego logowania do konta Użytkownika korzystającego z licencji (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Zamawiającego zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 10 Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji związanej z odpłatnym korzystaniem z serwisu Eduelo.

 2. Wszelkie reklamacje należy składać elektronicznie na adres: kontakt@eduelo.pl

 3. Przedmiotem reklamacji może być naruszenie przez Eduelo S.C. warunków umowy na korzystanie z serwisu Eduelo lub niniejszego Regulaminu.

 4. Eduelo S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania serwisu Eduelo wynikające z:

  1. naruszenia przez Użytkownika warunków umowy na korzystanie z serwisu Eduelo lub niniejszego Regulaminu,

  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,

  3. udostępnienia Kodu Szkoły nieuprawnionym osobom nie będącym pracownikami danej Szkoły,

  4. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,

  5. prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych serwisu Eduelo, o ile nie przekraczają 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.

 5. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

 6. Eduelo S.C. rozpatruje reklamację bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem terminów ustawowych.

 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania serwisu Eduelo, Eduelo S.C. przyzna Użytkownikowi dodatkowy czas dostępu do Eduelo, równy okresowi w jakim serwis nie działał poprawnie.

 8. Łączna odpowiedzialność Eduelo S.C. za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego świadczenia usług w ramach danej umowy na korzystanie z serwisu Eduelo ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

 9. Zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przez Eduelo przez wyświetlający się w serwisie Eduelo komunikat o zmianie Regulaminu oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, jeżeli został podany przy rejestracji. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, który dokonał rejestracji, jeśli w terminie 14 dni od daty jej udostępnienia wraz z informacją o prawie do złożenia oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu na adres: kontakt@eduelo.pl. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do złożenia takiego oświadczenia, jeżeli zmiany w Regulaminie wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów lub nie wpływają na jego prawa i obowiązki wynikające z umowy. Tego typu zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji w serwisie.

 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu lub ich części są lub staną się nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części Regulaminu. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie należy zastąpić takim postanowieniem ważnym i skutecznym, które najbardziej odpowiada gospodarczemu celowi danego postanowienia.

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Eduelo

Polityka prywatności

 

 1. O czym chcemy Cię poinformować w polityce prywatności Eduelo?
  Eduelo to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą. Aby z niego korzystać wymagana jest rejestracja opisana w naszym Regulaminie, w czasie której prosimy o podanie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez nas umowy o korzystnie z serwisu Eduelo. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i korzystanie z serwisu Eduelo. W procesie rejestracji możemy też poprosić o podanie dodatkowych danych, umożliwiających korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Eduelo. Ich niepodanie powoduje, że określone funkcjonalności nie będą dla Ciebie dostępne.
  W naszej polityce prywatności informujemy Cię, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób i w jakim celu. Informujemy też o podstawach prawnych i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o Twoich prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 2. Konto Rodzica
  Przy zakładaniu konta Rodzica wymagamy podania imienia, nazwiska oraz adresu email. Opcjonalnie prosimy o podanie numeru telefonu, jednak podanie tej informacji nie jest konieczne do założenia konta. Aby zarejestrować Konto Rodzica konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie aktywacji Konta Rodzica poprzez kliknięcie w link przesłany przez Eduelo na adres email podany przez Rodzica w procesie rejestracji.

 3. Konto Dziecka
  Konto Dziecka zakłada Rodzic. Przy zakładaniu konta Dziecka wymagamy podania imienia Dziecka. Jeśli Twoje dziecko posługuje się własnym adresem email i chcesz, aby otrzymywało bezpośrednio z Eduelo emailem informacje o aktualnościach, w tym aktualnych konkursach, zaproszeniach do pojedynków na wiedzę, możesz w ustawieniach swojego konta podać adres email Dziecka. Podanie tej informacji nie jest jednak konieczne do korzystania z Eduelo.

 4. Konto Szkoły
  Przy zakładaniu konta Szkoły przez upoważnionego przedstawiciela Szkoły wymagamy podania imienia i nazwiska oraz adresu email osoby dokonującej rejestracji konta Szkoły. Ponadto osobę rejestrującą konto Szkoły prosimy o zawarcie w formie elektronicznej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zobacz umowę). Zawarcie umowy jest niezbędne, by Nauczyciele mogli zarejestrować w Eduelo swoje konta oraz Konta Uczniów, dlatego stanowi warunek rejestracji konta Szkoły. Do zarejestrowania Konta Szkoły konieczna jest również akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie aktywacji Konta Szkoły poprzez kliknięcie w link przesłany przez Eduelo na adres email podany przez upoważnionego przedstawiciela Szkoły w procesie rejestracji.

 5. Konto Nauczyciela
  Przy zakładaniu konta Nauczyciela wymagamy podania imienia, nazwiska oraz adresu email. Opcjonalnie prosimy o podanie numeru telefonu, jednak podanie tej informacji nie jest konieczne do założenia konta. Aby zarejestrować Konto Nauczyciela konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie aktywacji Konta Nauczyciela poprzez kliknięcie w link przesłany przez Eduelo na adres email podany przez Nauczyciela w procesie rejestracji.

 6. Konto Ucznia
  Konta Ucznia zakładają Nauczyciele. Przy zakładaniu Kont Ucznia prosimy o podanie imienia i nazwiska Ucznia. Dzięki tym danym Nauczyciele będą mogli analizować postępy Uczniów w raportach postępów w realizacji materiału edukacyjnego Eduelo oraz będą mogli prowadzić z uczniami imienną komunikację za pośrednictwem Eduelo (np. zachęcać ich do dalszej pracy lub realizacji konkretnych ćwiczeń). Podstawą przetwarzania danych Ucznia jest umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta ze Szkołą.

 7. Płatność za dostęp do Eduelo
  Aby umożliwić dokonanie płatności za dostęp do Eduelo w bezpiecznym środowisku, współpracujemy z firmą eCard. Informacje przekazane przez Ciebie w tym procesie służą do obsługi przez eCard procesu składania zlecenia płatności z Twojego rachunku bankowego lub karty płatniczej. Zasady współpracy z eCard zostały opisane w odrębnym załączniku do Regulaminu.

 8. Dane adresowe
  Standardowo nie prosimy Cię o dane adresowe. Zwracamy się o nie tylko wtedy, jeśli wygrałeś zorganizowany przez nas konkurs, w którym fizyczną nagrodę dostarczamy pod wskazany przez Ciebie adres.

 9. Rejestrowanie i raportowanie postępów nauki, analizy
  Dbamy o to, abyś jako Rodzic lub Nauczyciel miał pełen wgląd w postępy Twojego Dziecka/Ucznia. W związku z tym gromadzimy dane dotyczące aktywności Dziecka/Ucznia w Eduelo: informacje o tym, które quizy, testy, konkursy i pojedynki na wiedzę zostały przez Dziecko/Ucznia rozwiązane, w jakim czasie i z jakim wynikiem. Te same dane służą nam również do zaprezentowania Dziecku/Uczniowi jego postępów i zmotywowania go do dalszej pracy. W szczególności w serwisie mogą być tworzone rankingi obrazujące postępy Użytkowników na różnych polach. Rankingi te są tworzone wyłącznie przy użyciu loginu użytkowników.

  Ponadto zbieramy automatycznie generowane informacje o zachowaniu naszych Użytkowników, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa i system komputerowy wykorzystywane do korzystania z serwisu Eduelo, pliki cookie.

  Wskazane wyżej informacje pozwalają nam przeprowadzać analizy statystyczne i dopasować ofertę serwisu do potrzeb naszych Użytkowników, doskonalić serwis technicznie i usuwać pojawiające się błędy oraz wykrywać przypadki nieuprawnionego korzystania z serwisu. Mogą być one, wraz z plikami cookies, wykorzystywane do automatycznego profilowania Użytkowników w celu dopasowywania treści prezentowanych w serwisie Eduelo do zainteresowań i potrzeb Użytkownika.

 10. Konkursy
  Wyniki konkursów publikujemy na stronie Eduelo w taki sposób, aby ujawnić wyłącznie login użytkowników. Nie ujawniamy żadnych innych danych umożliwiających identyfikację użytkownika (w szczególności nie ujawniamy imienia, nazwiska i adresu email).

 11. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami
  Zaproszenia do rozgrywania pojedynków – Uczniowie tej samej Klasy mogą przesyłać sobie w ramach Eduelo zaproszenia do pojedynków na wiedzę. Standardowo taka możliwość jest udostępniona wyłącznie pomiędzy Uczniami tej samej Klasy. W koncie Dziecka możliwe jest wyrażenie zgody na otrzymywanie zaproszeń do pojedynków również od osób spoza Klasy. Osobie zapraszającej do pojedynku udostępniany jest wyłącznie login przeciwnika. Nie udostępniamy imienia i nazwiska. W ramach funkcjonalności pojedynków nie ma możliwości przesyłania przeciwnikowi definiowanych przez Użytkownika komunikatów.

 12. Okres przechowywania danych
  Informacje o Użytkownikach zebrane w okresie trwania umowy na korzystanie z serwisu Eduelo przechowujemy przez rok od jej zakończenia, tak aby w przypadku czasowego zaprzestania korzystania z Eduelo możliwy był powrót do korzystania z serwisu bez utraty informacji o dotychczasowych postępach. Po okresie roku kasujemy wszystkie dane konta, z wyłączeniem danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail) podanych przy rejestracji konta Rodzica, Nauczyciela i Administratora Szkoły. Dane te wykorzystujemy w okresie 5 lat od wygaśnięcia konta w celu przedstawienia naszej oferty, która może być interesująca i przydatna dla Użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowych poprzez modyfikację odpowiednich ustawień konta Użytkownika.

  Dłużej przechowujemy również dane niezbędne dla dochodzenie roszczeń lub do obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy – do czasu przedawnienia tych roszczeń oraz dane przechowywane w związku z istnieniem obowiązku prawnego (np. dane w fakturach, rachunkach) – przez czas przewidziany w odpowiednich przepisach.

 13. Udostępnianie danych stronom trzecim
  Eduelo udostępnia zgromadzone informacje stronom trzecim tylko gdy jest do tego zobowiązane na mocy prawa lub gdy jest to konieczne w celu ochrony praw Eduelo lub jest konieczne do zrealizowania przez stronę trzecią usług zleconych przez Eduelo ( np. przekazywanie danych podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie). W tym ostatnim przypadku udostępnione informacje mogą być wykorzystywane przez stronę trzecią tylko w celu realizacji zlecenia Eduelo. Nigdy nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych firmom lub organizacjom zewnętrznym.

 14. Ochrona danych
  Przykładamy bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Nasze serwery są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, a w przypadkach przekazywania danych do krajów spoza Unii Europejskiej zapewniamy należyty poziom ochrony danych.

 15. Cookies
  Na potrzeby Eduelo używamy plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie zbiory informacji, które podczas wizyty na stronie internetowej są wysyłane go przeglądarki, a następnie mogą być wysyłane przez przeglądarkę zwrotnie do strony internetowej podczas kolejnych wizyt. Podczas wizyty na stronach Eduelo zwracamy się do użytkowników z prośbą o zaakceptowanie plików cookies. Udzielona zgoda może być zawsze cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Zwracamy uwagę, że brak akceptacji dla plików cookies lub jej cofnięcie może spowodować, że serwis Eduelo lub niektóre jego funkcjonalności nie będą działać prawidłowo. Polityka cookies określająca szczegółowo zasady umieszczania i wykorzystywania plików cookies stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Eduelo.

 16. Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych
  Powierzając nam swoje dane osobowe, możesz korzystać z następujących praw: prawa do wglądu, sprostowania, bycia zapomnianym, prawa sprzeciwu, do przenoszenia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Swoimi danymi możesz zarządzać, zmieniając ustawienia na koncie Rodzica i Dziecka (dotyczy dostępów indywidualnych) lub koncie Szkoły, Nauczyciela, Ucznia (dotyczy dostępów dla Szkół). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Swoje żądania wynikające z powyższych praw możesz też do nas zgłosić na adres kontakt@eduelo.pl. Na zgłoszone żądania odpowiadamy w terminie 1 miesiąca.

 17. Informacje o administratorze danych osobowych
  Administratorem zbieranych przez nas danych jest Eduelo S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767, adres poczty elektronicznej: kontakt@eduelo.pl

 18. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych zależy od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:

 • dane osobowe podane przy rejestracji oraz dane zbierane na podstawie aktywności w serwisie, w tym generowane automatycznie, przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy o korzystanie z serwisu Eduelo,

 • niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (np. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, w przypadku przekazywania nagród w konkursach, wystawiania faktury),

 • dane osobowe podane przy rejestracji oraz dane zbierane na podstawie aktywności w serwisie, w tym generowane automatycznie, przetwarzamy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych: w zakresie tworzenia bazy danych, w celach statystycznych, analizy korzystania z serwisu Eduelo i profilowania Użytkowników, marketingu bezpośredniego produktów własnych, na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia naszych roszczeń,

 • w czasie rejestracji możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innych wyraźnie wskazanych celach, niż określone powyżej, wtedy podstawę prawną ich przetwarzania stanowi Twoja zgoda. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta.
   

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Eduelo

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez serwis Eduelo.pl z plików cookies.

 1. Czym są pliki cookies?
  Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki plikom cookies strona pozyskuje informację, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści.

 2. Do czego strona Eduelo.pl wykorzystuje pliku cookies?

  Na stronie Eduelo.pl wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe, a także mechanizmy localStorage, sessionStorage, Local Storage Object (LSO) oraz podobne mechanizmy składowania danych w przeglądarce użytkownika.

  Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby:

 • zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie,

 • utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na konto w Eduelo.pl;

  Przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe doskonalenie zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom naszych użytkowników. W zakresie analitycznych plików cookie korzystamy z Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

  Marketingowe pliki cookie wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google i Facebook. Treści marketingowe publikowane przez Eduelo w sieciach partnerów reklamowych mają na celu wyłącznie promowanie treści i funkcjonalności serwisu Eduelo.

  Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords.

  Mechanizmy localStorage, sessionStorage, Local Storage Object (LSO) oraz podobne mechanizmy składowania danych w przeglądarce użytkownika działają podobnie jak cookies, jednak są w rozumieniu technicznym rozwiązaniem innym niż cookies. Mechanizmy te umożliwiają, podobnie jak cookies, przechowywanie danych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Local Storage Object (LSO) to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Eduelo. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane. Inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają też określonego czasu ważności. Mechanizmy te są używane przez Eduelo do przechowywania na urządzeniu Użytkownika list przedmiotów nauczania, tematów i podtematów przy budowaniu testu wiedzy (aby przy wyborze takiej samej listy w kolejnym zagadnieniu, nie odpytywać już o nią serwera i w ten sposób usprawnić proces budowania testu wiedzy).

 1. Usuwanie plików cookies

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Eduelo mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Eduelo. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

  Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie Eduelo.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z Eduelo

Płatności

 

 1. Płatności na stronie Eduelo.pl obsługuje eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11

 2. Płatności za dostęp do Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.

 3. Zapłata za dostęp do płatnych części Serwisu może być dokonana poprzez przelew internetowy w systemie eCard lub płatność karta kredytową w systemie eCard.
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  ePrzelewy: 
  · Płacę z inteligo (inteligo)
  · mTransfer (mBank)
  · Płacę z Orange (mBank)
  · Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  · Płacę z iPKO (PKO BP)
  · Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  · Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
  · PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  · Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  · Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  · T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
  · Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  · Płać z ING  (ING Bank Śląski)
  · Credit Agricole Bank Polska S.A.
  · Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
  · db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
  · Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
  · Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
  · Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
  . e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
  . BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
  . Płacę z Idea-Cloud
  . R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
  . SkyCash
  . mPay
  . Getin Noble Bank S.A.
  . Płać z Getin Bank
  . Płać z Noble Bank
  . Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS)
  . Płacę z PBS
  . ESKOK
  . Envelo Bank

 4. Regulamin rozpatrywania reklamacji klientów eCard dostępny jest na stronie:
  http://www.ecard.pl/assets/files/regulamin_rozpatrywania_reklamacji_klientow_ecard.pdf

 5. Więcej informacji na temat obsługi płatności przez eCard S.A. znajdą Państwo na stronie: http://www.ecard.pl/