Powakacyjny rozruch!

Zapraszamy na powakacyjny rozruch z Eduelo!
Nagradzamy najbardziej aktywnych uczniów.


Zapraszamy na konkurs, w którym uczniowie aktywnie korzystający z Eduelo,
mają szansę wygrać wspaniałe nagrody! 
Rozwiązuj regularnie wybrane przez siebie zadania dostępne na Eduelo.pl
i wygraj podwójne zaproszenia do Cinema City
lub bony do Empiku o wartości 50 złotych!

Zasady w skrócie

Weź udział
w konkursie
do 6 do 30 września

Loguj się regularnie
i odpowiedz na jak
najwięcej pytań w Eduelo

10 najlepszych osób
wygra bilety do kina
lub bony do Empiku

Regulamin konkursu

I. Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Powakacyjny rozruch” (dalej: „Konkurs”) jest: Eduelo S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 3. Organizator prowadzi Konkurs na stronie internetowej znajdującej się w domenie internetowej: www.eduelo.pl

 4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest na stronie www.eduelo.pl podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu dni od dnia jego zakończenia.

II. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 12.00 dnia 6 września 2019 r. do godziny 20.00 dnia 30 września 2019 r.

 2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół zarejestrowanych w Eduelo lub dzieci, które posiadają konto indywidualne w Eduelo.

 3. W konkursie zostanie nagrodzonych 10 uczestników, którzy otrzymają najwięcej punktów konkursowych.

 4. Osobami nagrodzonymi w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 5. Przystąpienie do Konkursu nie wymaga specjalnego zgłoszenia. Wystarczy w czasie trwania konkursu zalogować się na konto ucznia lub dziecka w Eduelo i rozwiązywać quizy zamieszczone w serwisie.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: kontakt@eduelo.pl.

III. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 12.00 dnia 6 września 2019 r. do godziny 20.00 dnia 30 września 2019 r.

 2. W konkursie użytkownicy odpowiadają na wybrane przez siebie pytania zamieszczone w serwisie Eduelo.pl. Brane są pod uwagę pytania rozgrywane w następujących formach nauki dostępnych w Eduelo: standardowych quizach, testach generowanych przez nauczyciela, pojedynkach pomiędzy uczestnikami.

 3. W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi uczeń otrzymuje 1 punkt konkursowy.

 4. Poprawna odpowiedź jest liczona tylko raz w przypadku tego samego pytania. Jeśli uczestnik odpowie ponownie na pytanie, na które udzielił już dobrej odpowiedzi, punkt nie zostanie przyznany,

 5. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w konkursie o kolejności w klasyfikacji dla uczniów decyduje czas udzielania odpowiedzi. Im mniej czasu poświeconego na odpowiedzi, tym wyższe miejsce w konkursie.

 6. Nagrody dla uczniów w konkursie przyznawane są za 10 pierwszych miejsc.
  Nagrodami są – do wyboru przez osoby nagrodzone:

  1. Kupony uprawniające do otrzymania biletów do kina Cinema City dla dwóch osób na dowolny seans 2D w dowolnym mieście, w którym prowadzi działalność Cinema City,

  2. Kupon na zakupy w sklepie Empik o wartości 50 zł.

 7. O przyznaniu nagród zdecyduje powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa.

 8. Komisja konkursowa wyłania osoby nagrodzone w danej edycji konkursu do końca następnego dnia roboczego po zakończeniu danej edycji konkursu.

 9. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w następujący sposób:

  1. Poprzez publikację w portalu Eduelo listy nagrodzonych użytkowników. Publikacji podlegać będą wyłącznie loginy uczniów, tj. dane, które nie umożliwiają osobom postronnym identyfikacji nagrodzonego ucznia.

  2. za pośrednictwem komunikatu udostępnionego na koncie Uczestnika (Dziecka/Ucznia) w portalu Eduelo,

  3. za pośrednictwem analogicznego komunikatu w portalu Eduelo na koncie Rodzica i/lub konta Nauczyciela (o ile takie konta są powiązane z kontem danego Dziecka/Ucznia),

  4. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 10. Warunkiem doręczenia Nagrody dla ucznia jest wypełnienie przez rodzica ucznia formularza załączonego do komunikatu przekazanego przez Eduelo zgodnie z p. III.13, tj. poinformowanie Eduelo o adresie, na który powinna zostać dostarczona nagroda. Podany przez Uczestnika w formularzu adres musi być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku braku wypełnienia formularza w ciągu 20 dni od przyznania nagrody lub w przypadku podania w formularzu adresu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 11. Nagrody są doręczane uczniom na adres wskazany przez Rodzica w ciągu 30 dni od ich przyznania.

 12. Nagrody – poza możliwością wyboru opisaną w p. III.7 - nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Rodzica adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Rodzica, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana (awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 14. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 15. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane mailem na adres: kontakt@eduelo.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu dni.

 4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres mailowy, z którego Organizator otrzymał reklamację.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą w celu w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji, w tym w związku z przyznaniem nagród, archiwizacją, rozpatrzeniem reklamacji w przypadku jej złożenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane teleadresowe mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom (kurierom) w celu dostarczenia nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na wykonanie czynności konkursowych przez Uczestnika.

 4. Zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@eduelo.pl.

 5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.