Świąteczny konkurs Eduelo

Sprawdź swoją wiedzę na temat tradycji świątecznych!
Odpowiedz na 15 pytań konkursowych i zyskaj szansę na wygraną!

Do wygrania dwuosobowe zaproszenia do kina lub bony o wartości 50 złotych na zakupy w Empiku.

Zasady w skrócie

Weź udział
w konkursie swiątecznym
do 28 grudnia 2018 r.

Odpowiedz na 15 pytań
konkursowych
za jednym razem

3 najlepsze osoby
wygrywają bilety do kina
lub bony do Empiku

Regulamin konkursu

I. Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Świąteczny konkurs Eduelo” (dalej: „Konkurs”) jest: Eduelo S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 3. Organizator prowadzi Konkurs na stronie internetowej znajdującej się w domenie internetowej: www.eduelo.pl

 4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest na stronie www.eduelo,pl podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu dni od dnia jego zakończenia.

II. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 12.00 dnia 22 drudnia do godziny 20.00 dnia 28 grudnia 2018 r.

 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku szkolnym będące użytkownikami portalu Eduelo, które w okresie trwania konkursu (tj. na moment przystąpienia do danej edycji konkursu) mają aktywne konto Dziecka lub konto Ucznia (darmowe udostępnione na okres testowy lub płatne w ramach dostępu indywidualnego lub dostępu wykupionego przez szkołę).

 3. Osobami nagrodzonymi w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe zawarte w quizie konkursowym.

 5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: kontakt@eduelo.pl.

III. Przebieg Konkursu

 1. W konkursie uczestnicy odpowiadają na 15 pytań konkursowych.

 2. W przypadku każdego pytania uczestnik ma 20 sekund na udzielenie odpowiedzi.

 3. W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje punkty, przy czym liczba punktów za poprawną odpowiedź (od 1 do maksymalnie 20) zależy od czasu udzielenia odpowiedzi – im szybciej udzielona odpowiedź, tym więcej przyznanych punktów.

 4. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w konkursie, o kolejności w rankingu decyduje moment rozpoczęcia udzielenia odpowiedzi na pytania quizowe (im wcześniej po rozpoczęciu konkursu uczestnik weźmie w nim udział, tym wyższa pozycja w rankingu w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów jak inny uczestnicy).

 5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu może nastąpić tylko jeden raz w trakcie trwania Konkursu, z wykorzystaniem niepowtarzalnego numeru IP. Naruszenie powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 6. O przyznaniu nagród zdecyduje powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa.

 7. Nagrodami w Konkursie są – do wyboru przez osoby nagrodzone:

  1. Kupony uprawniające do otrzymania biletów do kina Cinema City dla dwóch osób na dowolny seans 2D w dowolnym mieście, w którym prowadzi działalność Cinema City,

  2. Kupon na zakupy w sklepie Empik o wartości 50 zł.

 8. Komisja konkursowa wyłania osoby nagrodzone w Konkursie do końca następnego dnia roboczego po zakończeniu Konkursu.

 9. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w następujący sposób:

  1. Poprzez publikację w portalu Eduelo listy osób nagrodzonych w danej edycji konkursu. Publikacji podlegać będą wyłącznie loginy użytkowników oraz informacje o ich szkole, tj. dane, które nie umożliwiają osobom postronnym identyfikacji osoby nagrodzonej.

  2. za pośrednictwem maila do Rodzica i/lub Nauczyciela o ile z kontem danego Dziecka/Ucznia powiązane jest konto Rodzica/Nauczyciela.

 10. Warunkiem doręczenia Nagrody jest wypełnienie przez Rodzica Uczestnika formularza wysłanego na adres e-mail Rodzica Uczestnika lub Nauczyciela Uczestnika, w szczególności poinformowanie Eduelo o adresie, na który powinna zostać dostarczona nagroda. Podany przez Uczestnika w formularzu adres musi być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku braku wypełnienia formularza w ciągu 20 dni od przyznania nagrody lub w przypadku podania w formularzu adresu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 11. Nagrody są doręczane Uczestnikom na adres wskazany przez Rodzica w ciągu 30 dni od ich przyznania.

 12. Nagroda – poza możliwością wyboru opisaną w p. III.7 - nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Rodzica adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Rodzica, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana (awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 14. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 15. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane mailem na adres: kontakt@eduelo.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu dni.

 4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres mailowy, z którego Organizator otrzymał reklamację.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą w celu w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji, w tym w związku z przyznaniem nagród, archiwizacją, rozpatrzeniem reklamacji w przypadku jej złożenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane teleadresowe mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom (kurierom) w celu dostarczenia nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na wykonanie czynności konkursowych przez Uczestnika.

 4. Zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@eduelo.pl.

 5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.