Wypełnij formularz, aby zarejestrować w Eduelo darmowe Konto Podstawowe dla szkoły.

Teraz przy rejestracji darmowego konta Podstawowego otrzymujesz również Konto Premium na 2 miesiące za darmo!
Po zakończeniu okresu testowego szkoła nie musi wykupić dostępu do Konta Premium i może korzystać bezpłatnie z Konta Podstawowego.

Jeśli nie znasz RSPO szkoły, wprowadź dane szkoły:

Skąd się dowiedziałaś/dowiedziałeś o Eduelo?

Dalej

Zaakceptuj umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Potrzebujemy jej, aby przechowywać dane uczniów na wypadek,
gdybyś dla wygody korzystania z platformy zdecydował/a,
że zakładając konta uczniów, chcesz podać ich imiona i nazwiska.

Pamiętaj, że niezależnie od zaakceptowania umowy możesz stworzyć dla uczniów anonimowe loginy, tak aby ich dane nie były przechowywane w bazie Eduelo.


UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1 Strony umowy i sposób jej zawarcia

 1. Umowa jest zawierana między Eduelo Marta Żukowska-Gryzło Maciej Pokora Marcin Żukowski Spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków, NIP: 6793157767, adres poczty elektronicznej: kontakt@eduelo.pl. zwaną dalej „Eduelo S.C.”, a szkołą, która dokonuje rejestracji w serwisie Eduelo, zwaną dalej „Szkołą”.

 2. Wyrazy pisane w niniejszej umowie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Eduelo, którego treść jest udostępniana w procesie rejestracji Szkoływ serwisie Eduelo.

 3. W celu korzystania z Eduelo Nauczyciele rejestrują w Eduelo swoje konta oraz Konta Uczniów. W ramach wskazanych wyżej rejestracji może dojść do przekazania Eduelo danych osobowych, których administratorem jest Szkoła. Dlatego zawarcie niniejszej umowy stanowi niezbędny warunek rejestracji Szkoły i zawarcia umowy o korzystanie z serwisu Eduelo w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”).

 4. Do zawarcia niniejszej umowy dochodzi poprzez i z chwilą kliknięcia przycisku „Akceptuję umowę” w procesie rejestracji Szkoły przez Administratora Szkoły. Kliknięcie przycisku oznacza akceptację treści niniejszej umowy i równoznaczne jest z oświadczeniem, że osoba, która tego dokonuje, została odpowiednio upoważniona przez Szkołę.

 5. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się do przetwarzania danych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy na korzystanie z serwisu Eduelo.

 § 2 Powierzane dane i zakres i cel ich przetwarzania

 1. Szkoła powierza Eduelo S.C. przetwarzanie następujących danych:

  1. dane osobowe Uczniów: imię i nazwisko, klasa i szkoła , w której się uczy, login, informacje dotyczące postępów w korzystaniu z serwisu Eduelo, a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne do korzystania z serwisu Eduelo;

  2. dane osobowe Nauczycieli: imię i nazwisko, klasy i przedmioty, których uczy, adres e-mail a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne do korzystania z serwisu Eduelo.

 2. Szkoła oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 3. Eduelo S.C. będzie przetwarzała powierzane dane osobowe w związku z zawarciem umowy o korzystanie z serwisu Eduelo, w zakresie i w celu niezbędnym do jej należytego wykonania i zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności Eduelo. Czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dokonywane także w sposób zautomatyzowany.

§ 3. Obowiązki Eduelo S.C.

 1. Eduelo S.C. zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.

 2. Eduelo S.C. zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jej upoważnienia w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez te osoby oraz zapewnić odpowiednie przeszkolenie tych osób.

 3. W miarę możliwości Eduelo S.C. będzie pomagała Szkole, w niezbędnym zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

 4. Eduelo S.C. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie zgłosi je Szkole.

§4 Prawo kontroli

 1. Szkoła ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Eduelo S.C. przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

 2. Szkoła może realizować prawo kontroli po uzgodnienia z Eduelo S.C. zasad i terminów przeprowadzenia tych działań z odpowiednim wyprzedzeniem, to jest na co najmniej 20 dni roboczych przed planowaną kontrolą. Jeżeli przeprowadzenie kontroli nie będzie możliwe w terminie wskazanym przez Szkołę, Eduelo S.C. poinformuje Szkołę o uzasadnionych przeszkodach i najbliższym możliwym terminie kontroli.

 3. Eduelo S.C. zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Szkołę, uwzględniającym czas niezbędny do usunięcia tych naruszeń.

 4. Eduelo S.C. udostępnia Szkole wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 5. Zasady dalszego powierzenia przetwarzania danych

 1. Szkoła wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Eduelo S.C. przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy i umowy o korzystanie z serwisu Eduelo. Lista takich podmiotów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
   
 2. W przypadku zamiaru zmiany lub dodania innych podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 1 Eduelo S.C. informuje Szkołę o zamierzonych zmianach, podając datę planowanej zmiany, przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Szkoły, dając Szkole możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 2 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
   
 3. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 1, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Eduelo S.C. w niniejszej umowie. Eduelo S.C. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Szkoły za realizację obowiązków i zadań przez podmiot trzeci.
   
 4. Szkoła oświadcza, że z prawa zgłoszenia sprzeciwu będzie korzystała tylko w przypadkach, w których podmiot trzeci nie będzie spełniał warunków określonych w ust. 3.
   
 5. W razie zgłoszenia przez Szkołę sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 2, niniejsza umowa i zawarta ze Szkołą umowa o korzystanie z serwisu Eduelo ulegają rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia przed datą planowanej zmiany lub dodania podmiotu trzeciego. W takim przypadku Szkole przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy na korzystanie z serwisu Eduelo tylko w przypadku, gdy podmiot trzeci nie spełniał warunków określonych w ust. 3. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
   
 6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Szkoły chyba, że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Eduelo S.C. informuje Szkołę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 

 § 6. Odpowiedzialność

 1. Eduelo S.C. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Eduelo S.C. jest ograniczona, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, do szkód rzeczywistych i do kwoty wynagrodzenia netto z tytułu umowy o korzystanie z serwisu Eduelo zawartej ze Szkołą, otrzymanego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie szkody.

 3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego poinformowania o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Eduelo S.C. danych osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach dotyczących przetwarzania tych danych i do współpracy w tym zakresie.

 § 7. Czas obowiązywania umowy i przetwarzania danych

 1. Umowa jest zawarta na czas obowiązywania umowy o korzystanie z serwisu Eduelo zawartej ze Szkołą, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Po zakończeniu umowy Eduelo S.C. jest co do zasady zobowiązana do zaniechania przetwarzania i do usunięcia powierzonych danych. Eduelo może jednak przetwarzać, na zasadach określonych w niniejszej umowie, informacje o Użytkownikach zebrane w okresie trwania umowy o korzystanie z serwisu Eduelo przez rok od jej zakończenia, tak aby w przypadku czasowego zaprzestania korzystania z Eduelo możliwy był powrót do korzystania z serwisu bez utraty informacji o dotychczasowych postępach. Dane te zostaną usunięte na pierwsze żądanie Szkoły lub Użytkownika. Po okresie roku dane zostaną usunięte, z wyłączeniem danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail) podanych przy rejestracji konta Nauczyciela lub Administratora Szkoły. Dane te mogą być wykorzystane w okresie 5 lat od wygaśnięcia umowy w celu przedstawienia oferty Eduelo S.C., która może być interesująca i przydatna dla Szkoły lub Użytkownika. Dane te zostaną usunięte na pierwsze żądanie Szkoły lub Użytkownika.

§ 8. Poufność

 1. Eduelo S.C. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Szkoły („dane poufne”).

 2. Eduelo S.C. oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 9. Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy dla m.st. Warszawy.

 3. Postanowienia niniejszej umowy zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia objęte jej zakresem.


Załącznik nr. 1
do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Lista podmiotów, o których mowa w 
§ 5 p.1

 1. cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22,60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 (firma obsługująca serwer - www.kei.pl)